Informacje dla pracowników US

Procedura udzielania zamówień na usługi wydawnicze poza Wydawnictwem Naukowum US:

Dla dochowania formalności związanych z udzielaniem zamówień na usługi wydawnicze poza Wydawnictwem Naukowym US, konieczne jest przeprowadzenie określonych procedur wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

W przypadku usług wydawniczych, możliwe jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po przeprowadzeniu uproszczonej procedury „zapytania o cenę”. Szacowany okres od dnia złożenia wniosku o wszczęcie procedury w Działu Zamówień Publicznych do dnia podpisania umowy wynosi ok. 2 tygodni.

Prosimy zatem o składanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, kompletnych i zatwierdzonych wniosków o wszczęcie procedur przetargowych do Działu Zamówień Publicznych. Wraz z wnioskiem o wszczęcie procedury przetargowej prosimy o przedstawienie listy co najmniej 5 wykonawców (z danymi teleadresowymi), do których zostanie skierowane zaproszenie do złożenia oferty. Procedura uzyskiwania odmowy Wydawnictwa Naukowego US wydania określonej publikacji obowiązuje.

___________________________________________________________________________________

 

 

Dział Zamówień Publicznych informuje, iż w odniesieniu do:

1. Dostaw:
a) sprzętu komputerowego;
b) oprogramowania;
c) materiałów biurowych;
d) sprzętu biurowego;
e) środków czystości;
f) środków higieny osobistej;
g) asortymentu meblowego;
h) druków;
i) czasopism;
j) oleju opałowego;
k) pozostałych zamówień, których konieczność udzielenia można było przewidzieć, a których zsumowana dla Uczelni wartość w skali roku przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EUR netto (1 EUR = 4,2693 PLN)

2. Usług:
a) telekomunikacyjnych;
b) ubezpieczenia;
c) poligraficznych;
d) serwisu komputerowego;
e) ochrony;
f) przeglądów technicznych;
g) prania bielizny pościelowej;
h) pozostałych zamówień, których konieczność udzielenia można było przewidzieć, a których zsumowana dla Uczelni wartość w skali roku przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EUR netto (1 EUR = 4,2693PLN)

3. Robót budowlanych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EUR netto (1 EUR = 4,2693 PLN). W przypadku wszystkich robót budowlanych zamówienie może być udzielone wyłącznie za pośrednictwem Działu Admionistaracyjno - Technicznego US.
jednostki Uniwersytetu Szczecińskiego zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzenia Rektora US z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie trybu składania wniosków o wszczęcie procedury przetargowej. Zamówienie może być dokonane jedynie za pośrednictwem Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, zmienionego Zarządzeniem nr 49/2016 (nowy wzór wniosku). Odnośnie pozostałych zamówień, jednostki US zobowiązane są do wystąpienia do Działu Zamówień Publicznych US celem wskazania trybu udzielenia zamówienia.
Dokonywanie zamówień w sposób niezgodny z powyższą informacją jest niedopuszczalne.

Ponadto, informujemy o konieczności przekazywanie informacji o wszystkich planowanych wydatkach dotyczy wszystkich Jednostek Organizacyjnych US w tym pozyskujących środki zewnętrzne (granty, dotacje, środki wspólnotowe). W związku z powyższym jednostki US zobowiązane są do niezwłocznego przedłożenia w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Szczecińskiego wykazu planowanych wydatków, celem określenia zasad ich dokonywania.

Dział Zamówień Publicznych wraz z Działem  Zaopatrzenia i Transportu przypomina o obowiązku dokonywania zakupów towarów i usług przez wszystkie jednostki organizacyjne (w tym koła naukowe) tylko w firmach, z którymi uczelnia ma podpisane stosowne umowy. Dotyczy to w szczególności dostaw mebli, artykułów biurowych, papieru biurowego, sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi, środków czystości, wydawania książek i czasopism, druku ulotek, plakatów.