Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach POKL

Sygnatura: 
TP/220/107/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zamówienie składa się z 10 zadań.
Numer ogłoszenia: 213029 - 2010; data zamieszczenia: 09.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zamówienie składa się z 10 zadań..
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zamówienie składa się z 10 zadań..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 04.09.2010.
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 60
• 2 - Doświadczenie - 40
ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z SIWZ i ustawą PZP.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieza Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieza Jana Pawła II Nr 31,  70-453 Szczecin..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).