Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/91/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sie 2010 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2010/S 150-231534
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką iPrzedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.9.2010. Zakończenie 30.6.2011

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 60
2. doświadczenie. Waga 40

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/91/10

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 18.8.2010 - 08:00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.8.2010 - 09:30

Warunki otwarcia ofert
Data: 18.8.2010 - 10:00
Miejsce
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych US, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31. 70-453 Szczecin, sala 10.