Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/93/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sie 2010 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2010/S 151-233255

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.9.2010. Zakończenie 30.6.2011

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 60
2. doświadczenie. Waga 40

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/93/10

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.8.2010 - 10:30

Warunki otwarcia ofert
Data: 18.8.2010 - 11:00
Miejsce
Sekcja Zamówień Publicznych US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin, sala nr 10.