Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/95/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2010/S 151-233265

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.9.2010. Zakończenie 30.6.2011

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena całkowita. Waga 40
2. Doświadczenie. Waga 60

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/95/10

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.8.2010 - 11:30

Warunki otwarcia ofert
Data: 18.8.2010 - 12:00
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31,70-453 Szczecin.