Wykonanie instalacji teleinformatycznej według nowego projektu budowlano-wykonawczego w budynku nr 3 –Biblioteka usytuowanego przy al. Piastów 40b w Szczecinie w ramach projektu Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/271/224/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Sty 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

 

 

 

Polska-Szczecin: Instalowanie infrastruktury okablowania

2014/S 231-406884

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Roboty budowlane

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Uniwersytet Szczecińskial. Papieża Jana Pawła II nr 31Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień PublicznychOsoba do kontaktów: Wojciech Bereszko70-453 SzczecinPOLSKATel.: +48 914441151E-mail: bereszko@univ.szczecin.plFaks: +48 914441065

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

 

Wykonanie instalacji teleinformatycznej według nowego projektu budowlano-wykonawczego w budynku nr 3 –Biblioteka usytuowanego przy al. Piastów 40b w Szczecinie w ramach projektu Remont Biblioteki UniwersytetuSzczecińskiego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata2007–2013 na podstawie umowy nr UDA-RPZP.06.02.01-32-003/14-00.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

45314300, 45000000

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

 

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Wymagane wadia i gwarancje:

 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
6 000 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).

Rodzaj procedury

 

Otwarta
 

Kryteria udzielenia zamówienia

 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto. Waga 90
2. Termin wykonania. Waga 10

Warunki otwarcia ofert

 

Data: 9.1.2015 - 12:00
Miejscowość:
w budynku administracyjnym US – Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 301, Szczecin, al. Papieża JanaPawła II nr 31.
 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Remont Biblioteki UniwersytetuSzczecińskiego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata2007–2013 na podstawie umowy nr UDA-RPZP.06.02.01-32-003/14-00.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 

27.11.2014