Dostawa i montaż wykładziny podłogowej - WNEiZ

Sygnatura: 
TP/220/104/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Sie 2010 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: dostawa i montaż wykładziny podłogowej - WNEiZ
Numer ogłoszenia: 215249 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.22.00-0, 45.43.21.30-4, 45.43.21.00-5.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.

Informacja na temat wadium: Zgodnie SIWZ,

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2010 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.