Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Sygnatura: 
TP/220/102/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 215415 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:\

1 - Cena - 60
2 - Doświadczenie - 40

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.01-00-374/09-00.