Świadczenie usług edukacyjnych (ocena projektów) dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/105/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

2010/S 158-244452
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000

Podział na części: Tak

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 30.8.2010. Zakończenie 10.9.2010

CZĘŚĆ NR 1
NAZWA 1) Oceny 180 projektów wykonanych przez Uczniowskie Grupy Projektowe w jednej z dwóch wybranychkompetencji: matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości

CZĘŚĆ NR 2
NAZWA Oceny 11 projektów wykonanych przez Naukowe Koła Projektowe w jednej z dwóch wybranych kompetencji:matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości.

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena całkowita. Waga 60
2. Doświadczenie. Waga 40

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/105/10

Warunki otwarcia ofert
Data: 23.8.2010 - 12:00
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych p.009 al. Papieża Jana Pawła II nr 31,70-453 Szczecin.