Świadczenie usług edukacyjnych (ocena projektów) dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/106/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Sie 2010 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

2010/S 158-244455
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000

Podział na części
Tak

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 30.8.2010. Zakończenie 10.9.2010

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena całkowita. Waga 60
2. Doświadczenie. Waga 40

Warunki otwarcia ofert
Data: 23.8.2010 - 12:30
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński, Samodziena Sekcja Zamówień Publicznych p. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31,70-453 Szczecin.