Wymianę pokrycia dachu budynku Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Papieża Jana Pawła II 22A

Sygnatura: 
TP/220/111/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Wrz 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymianę pokrycia dachu budynku Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Papieża Jana Pawła II 22A
Numer ogłoszenia: 231601 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.00.00.00-7.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

Informacja na temat wadium: zgodnie z SIWZ, 10 000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 90
* 2 - Gwarancja - 5
* 3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.