Remont pomieszczeń w DS nr 1 "Bakałarz" Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Boh. Warszawy 75 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/43/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Maj 2015 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont pomieszczeń w DS nr 1 -Bakałarz- Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Boh. Warszawy 75 w Szczecinie; Numer ogłoszenia: 56515 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY - Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 444 1151, faks 91 444 1065.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w DS nr 1 -Bakałarz- Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Boh. Warszawy 75 w Szczecinie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 5
3 - Termin wykonania - 5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 12:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 301 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).