Remont instalacji co, cw, cyrkulacji oraz zw w pomieszczeniach archiwum WNEiZ US Szczecin, ul. Mickiewicza 64-66

Sygnatura: 
TP/220/112/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Wrz 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont instalacji co, cw, cyrkulacji oraz zw w pomieszczeniach archiwum WNEiZ US Szczecin, ul. Mickiewicza 64-66
NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Informacja na temat wadium: zgodnie z SIWZ, 1 000.00 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 90
* 2 - Gwarancja - 5
* 3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.