Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 16 dla potrzeb WNoZ US - 3 etap (końcowy)

Sygnatura: 
TP/220/142/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Paź 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 16 dla potrzeb WNoZ US - 3 etap (końcowy)
Numer ogłoszenia: 302194 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441202

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 16 dla potrzeb WNoZ US - 3 etap (końcowy).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.00-8, 45.33.20.00-3, 45.42.11.31-1.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.
Informacja na temat wadium: 40 000 PLN
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - termin wykonania - 5
• 3 - gwarancja - 5

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).