Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żubrów 6 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/154/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Paź 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żubrów 6 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 323202 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441065

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.13.20-3.
 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Informacja na temat wadium: 500,00 PLN

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - gwarancja - 5
• 3 - termin wykonania - 5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin.