Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw”- kierunek Controlling, realizowanych przez US w partnerstwie z COMBIDATA Poland Sp. z o.o. w ramach

Sygnatura: 
TP/220/150/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Paź 2010 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

2010/S 196-299532

NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
70-453 Szczecin

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.univ.szczecin.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Controlling, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80400000, 80570000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 5.11.2010. Zakończenie 30.9.2011

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/150/10

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 19.10.2010 - 12:00
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.10.2010 - 12:00
Warunki otwarcia ofert
Data: 19.10.2010 - 12:30