Organizacja konferencji naukowej - zakwaterowanie, wyżywienie uczestników konferencji oraz wynajem sal konferencyjnych w jednym miejscu i czasie.

Sygnatura: 
TP/220/16/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Mar 2010 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Ogłoszenie

Szczecin: Organizacja konferencji naukowej - zakwaterowanie, wyżywienie uczestników konferencji oraz wynajem sal konferencyjnych w jednym miejscu i czasie.
Numer ogłoszenia: 68660 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi TP/220/16/10

NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, 091 4441202, 4441206.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.szczecin.pl

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.30.00.00-7, 80.42.00.00-4.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.09.2010.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 1 000 PLN

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.