Wykonanie galerii panoramicznych dla muzeów nadbałtyckich będących partnerami projektu Baltic Museums 2.0, mieszczących się w Gdyni, Kaliningradzie, Kłajpedzie i Stralsundzie w liczbie 10 panoram na każde muzeum (co stanowi łącznie 40 panoram),

Sygnatura: 
TP/220/158/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Paź 2010 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie galerii panoramicznych dla muzeów nadbałtyckich będących partnerami projektu Baltic Museums 2.0, mieszczących się w Gdyni, Kaliningradzie, Kłajpedzie i Stralsundzie w liczbie 10 panoram na każde muzeum (co stanowi łącznie 40 panoram), połączenie ich w wirtualne wycieczki z edytowalnymi punktami kontrolnymi, udostępnienie ich w postaci gotowej do przeglądania w przeglądarce internetowej wraz z załączoną dokumentacją w języku ang.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.96.10.00-8, 79.96.13.00-1.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2010.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 30
* 2 - posiadany sprzęt - 30
* 3 - wykonane realizacje - 40

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2010 godzina 12:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.