Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Biblioteki Głównej US - 1 etap, Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Sygnatura: 
TP/220/155/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Paź 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Biblioteki Głównej US - 1 etap, Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 50.71.00.00-5.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 2 500 PLN
III.2) ZALICZKI

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Gwarancja - 5
• 3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.