Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku nr 6 IKF WNP US przy al. Piastów 40B w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/159/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Paź 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku nr 6 IKF WNP US przy al. Piastów 40B w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 289931 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.11.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.44.00.00-3.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 500,00 PLN
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Gwarancja - 5
• 3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.