Dostawa sprzętu mikroskopowego dla Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/220/162/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Lis 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa sprzętu mikroskopowego dla Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego
Numer ogłoszenia: 298321 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010

ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441065

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.63.40.00-8.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100), - w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie zadania; W przypadku zadania nr 1 - wadium wynosi 2 000,00 PLN słownie złotych: dwa tysiące); W przypadku zadania nr 2 - wadium wynosi 3 000,00 PLN słownie złotych: trzy tysiące); W przypadku zadania nr 3 - wadium wynosi 2 000,00 PLN słownie złotych: dwa tysiące);
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).