Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zamówienie składa się z 11 zadań.

Sygnatura: 
TP/220/14/09
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Mar 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Zamówienie składa się z 11 zadań.

Numer ogłoszenia: 54857 - 2010;
data zamieszczenia: 12.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi TP/220/14/09
NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, 091 4441202, 4441206.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.szczecin.pl
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  1. Cena - 60
  2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych - 40

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2010 godzina 11:30,
miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.