Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w formie zaprojektuj i wybuduj przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/173/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lis 2010 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro, w terminie do dnia 16.11.2010r. do godziny 12:30

Szczecin: Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w formie zaprojektuj i wybuduj przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 299581 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 74.00.00.00-9, 71.32.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 51.00.00.00-9, 72.00.00.00-5.
 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.
 
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
 

KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 80
• 2 - Termin udzielonej gwarancji - 20
 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.szc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro.
 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2010 godzina 12:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro.
 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Program Regionalny dla Rozwoju Pomorza Zachodniego Numer umowy: UDA-RPZP.07.01.01-32-006/09-00.

 Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

UWAGA:

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert - 24.11.2010 r., godzina 12:30, termin otwarcia ofert - 24.11.2010 r., godz. 13:30. Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.