Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych przez Uniwersytet Szczecińs

Sygnatura: 
TP/220/164/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Lis 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

2010/S 209-319633
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.univ.szczecin.pl
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80400000, 80570000
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 26.11.2010. Zakończenie 30.9.2011
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/164/10

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 4.11.2010 - 11:30

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.11.2010 - 11:30
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert.
Warunki otwarcia ofert
Data: 4.11.2010 - 12:00
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin, POLSKA.