Szczecin: remont sali nr 305 WM-F US - Szczecin, ul. Wielkopolska 15 Numer ogłoszenia: 318305 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczne

Sygnatura: 
TP/220/177/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Gru 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont sali nr 305 WM-F US - Szczecin, ul. Wielkopolska 15

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.70.00-2, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 2 000,00 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Gwarancja - 5
• 3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.