Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Europrojects, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Pola

Sygnatura: 
TP/220/175/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lis 2010 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

2010/S 219-336298
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Europrojects, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

Kategoria usług: nr 24

Zajęcia będą odbywać się w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul Mickiewicza 64 w Szczecinie oraz z przyczyn obiektywnych w innych lokalizacjach na terenie miasta Szczecin.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 30.11.2010. Zakończenie 30.9.2011

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/175/10
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 22.11.2010 - 12:00
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.11.2010 - 12:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 22.11.2010 - 12:30
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin, POLSKA.