Wykonanie usługi hotelowej w Gorzowie Wielkopolskim, Kołobrzegu oraz Wałczu dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw –realizowanych pr

Sygnatura: 
TP/220/182/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Gru 2010 - 08:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wykonanie usługi hotelowej w Gorzowie Wielkopolskim, Kołobrzegu oraz Wałczu dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw -realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - projekty konkursowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 55.11.00.00-4, 55.13.00.00-0.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2010 godzina 08:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin pok.009.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).