Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach P

Sygnatura: 
TP/220/183/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Gru 2010 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - projekty konkursowe.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2010.
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2010 godzina 08:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).