Dostawa kserokopiarki cyfrowej dla Działu Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/220/185/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Gru 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa kserokopiarki cyfrowej dla Działu Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego
Numer ogłoszenia: 344163 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kserokopiarki cyfrowej dla Działu Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.11.00-4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WADIUM - Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 300,00 PLN (słownie złotych: trzysta 00/100);
INNE DOKUMENTY - Opis oferowanego sprzętu potwierdzający, iż są spełnione wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w Rozdziale 2 SIWZ. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE. Pożądane będą w języku polskim specyfikacje techniczne, katalogi oferowanego sprzętu, foto - foldery.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT - Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).