Remont pompy wodnej wraz z instalacją zasilania pionów hydrantowych oraz sterowania pompą p.poż. w budynku administracyjnym US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 31.

Sygnatura: 
TP/220/186/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Gru 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont pompy wodnej wraz z instalacją zasilania pionów hydrantowych oraz sterowania pompą p.poż. w budynku administracyjnym US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 31.
Numer ogłoszenia: 351175 - 2010; data zamieszczenia: 07.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.34.30.00-3.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 400,00 PLN (słownie złotych: czterysta złotych).
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Gwarancja - 5
• 3 - Termin wykonania - 5
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70 - 453 Szczecin pok.009.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).