Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w formie zaprojektuj i wybuduj przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/220/190/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Gru 2010 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w formie zaprojektuj i wybuduj przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie. Numer sprawy:TP/220/190/10
Numer ogłoszenia: 352361 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 74.00.00.00-9, 71.32.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 51.00.00.00-9, 72.00.00.00-5.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.01.2012.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 80
* 2 - Termin udzielonej gwarancji - 20

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2010 godzina 08:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak