Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego usług pocztowych

Sygnatura: 
TP/220/187/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Gru 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Numer ogłoszenia: 355429 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010

ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4441151, faks , 91 444 10 65.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 2 500,00 PLN
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).