Przeprowadzenie warsztatów w projekcie „Kreator Innowacyjności”

Sygnatura: 
TP/220/188/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Sty 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przeprowadzenie warsztatów w projekcie Kreator Innowacyjności realizowanego przez AIPUS
Numer ogłoszenia: 367489 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamawiający: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441065

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie warsztatów w projekcie Kreator Innowacyjności realizowanego przez AIPUS.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.52.20.00-9.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.