Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa książek, czasopism – w tym specjalistycznych, ulotek, plakatów, wizytówek, druków) w okresie trzech miesięcy 2011 roku.

Sygnatura: 
TP/220/191/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Sty 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa książek, czasopism - w tym specjalistycznych, ulotek, plakatów, wizytówek, druków) w okresie trzech miesięcy 2011 roku.
Numer ogłoszenia: 368899 - 2010
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4, 22.21.20.00-9.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2011.

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 PLN. (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin pok. 009.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2011 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin pok. 009.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).