Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym, realizowanych przez Uniwersytet Szc

Sygnatura: 
TP/220/193/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Sty 2011 - 08:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

2010/S 252-388281
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80400000, 80570000
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 14.1.2011. Zakończenie 30.9.2011
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/193/10
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 10.1.2011 - 08:00
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.1.2011 - 08:00
Warunki otwarcia ofert
Data: 10.1.2011 - 08:30