Świadczenie usług edukacyjnych dla Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w projekcie Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09

Sygnatura: 
TP/220/195/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Sty 2011 - 13:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług edukacyjnych dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w projekcie Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09
Numer ogłoszenia: 374299 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
- Cena - 60
- Staż pracy na uczelni wyższej - 40
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2011 godzina 13:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin pok. 009.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzenie 140 godz. dydaktycznych dodatkowych zajęć wspomagających nauczanie matematyki dla studentów I-ego roku..

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przeprowadzenie 140 godz. dydaktycznych dodatkowych zajęć wspomagających nauczanie matematyki dla studentów II-ego roku..