Wykonanie drogi pożarowej oraz zagospodarowanie terenu przy budynku WNP US, ul. Felczaka 3 c,d, Szczecin

Sygnatura: 
TP/220/196/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Lut 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie drogi pożarowej oraz zagospodarowanie terenu przy budynku WNP US, ul. Felczaka 3 c,d, Szczecin
Numer ogłoszenia: 22855 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.00.00-1, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 10 000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 90
* 2 - Gwarancja - 5
* 3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.