Dostawa bonów świątecznych dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Sygnatura: 
TP/371/72/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Wrz 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Dz.U./S S158
18/08/2016
286100-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 5
18/08/2016S158
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 5
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286100-2016:TEXT:PL:HTML
Polska-Szczecin: Talony
2016/S 158-286100
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet Szczecińskial. Papieża Jana Pawła II nr 31Szczecin70-453PolskaOsoba do kontaktów: Sekcja Zamówień PublicznychTel.: +48 914441151E-mail: bereszko@univ.szczecin.pl Faks: +48 914441065Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.univ.szczecin.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: https://zp.univ.szczecin.pl/index.php?q=dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa bonów świątecznych dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Szczecińskiego.
Numer referencyjny: TP/371/72/16
II.1.2)
Główny kod CPV
30199750
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Dz.U./S S158
18/08/2016
286100-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 5
18/08/2016S158
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 5
Dostawę bonów świątecznych dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Szczecińskiego.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawę bonów świątecznych dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Szczecińskiego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość placówek realizujących na terenie miasta Szczecina / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
A) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następującychoświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wykluczenie wykonawcynastępuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o którejmowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nieupłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
Dz.U./S S158
18/08/2016
286100-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 5
18/08/2016S158
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 5
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia, zaś w przypadkach, o których mowa w art. 24ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwowymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, Pzp, lub jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyrokupotwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okreswykluczenia;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności. Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadku, o którym mowa w art. 24ust. 1 pkt 15 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającegozaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lubod dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
4) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środkazapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Wykluczenie wykonawcy następuje, jeżeli nieupłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadkubraku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjnykraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, którejdotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty, októrych mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów o których mowa w pkt 3 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nieogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania maosoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się jedokumentem zawierającym odpowiedni.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
B) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie także wykonawcę, którego oferta została najwyżejoceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenianastępujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt1 Pzp:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.1 Informacja banku, lub SKOK, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolnośćkredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił wysokość posiadanych środków finansowych, lub zdolnośćkredytową na wartość nie mniejszą niż 500 000 PLN.
Dz.U./S S158
18/08/2016
286100-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 5
18/08/2016S158
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 5
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
B) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie także wykonawcę, którego oferta została najwyżejoceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenianastępujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt1 PZP:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.2 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzeczktórych dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonanelub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumentywystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowychlub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca niejest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowychlub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywaniepowinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się, w okresie ostatnich 3 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należytymwykonaniem lub wykonywaniem co najmniej 2 dostawy asortymentu będącego przedmiotem zamówienia,każdą na kwotę co najmniej 300 000 PLN brutto.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/09/2016
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
Dz.U./S S158
18/08/2016
286100-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 5
18/08/2016S158
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 5
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2016
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w pokoju nr 301, budynek administracji US, al.
Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin.
Uwaga. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Wskazany w pkt IV.2.6 okres 2-miesięczny wynika z braku
możliwości zamieszczenia w ogłoszeniu okresu wyrażonego w dniach.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zgodnie z uPzp otwarcie ofert jest jawne.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawaPolska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/08/2016