Adaptacja, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowo – socjalnego do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług SERVICE INTER-LAB w formie „zaprojektuj i wybuduj” przy ulicy Cukrowej 12 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/05/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Mar 2011 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Sekretariat Dziekana II piętro, pokój 20671-004

PL-Szczecin: Roboty budowlane
2011/S 14-021414
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usługul. Cukrowa 8, II piętro, pokój 20671-004 SzczecinPOLSKA
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazDynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usługul. Cukrowa 8, II piętro, pokój 20671-004 SzczecinPOLSKA

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usługul. Cukrowa 8, II piętro, pokój 20671-004 SzczecinPOLSKA

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/8
21/01/2011S14
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/8

Adaptacja, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowo – socjalnego do potrzeb Centrum TransferuWiedzy i Innowacji dla Sektora Usług SERVICE INTER-LAB.

Etap I – faza projektowa:
1) opracowanie szczegółowej inwentaryzacji budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym,
2) opracowanie ekspertyzy technicznej budynku zgodnie z § 206 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.20.75.690),
3) opracowanie projektu rozbiórek,
4) opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodniez obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ oraz programie funkcjonalno – użytkowym„Adaptacja,przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowo – socjalnego zlokalizowanego przy ul.Cukrowej 12 w Szczecinie do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji SERVICE INTER-LAB”, w sposóbzgodny z ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
5) opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót, szczegółowych kosztorysówofertowych opracowanych metodą szczegółową zgodnie ze Środowiskowymi Metodami KosztorysowaniaRobót Budowlanych (Wyd. SKB i ZBKB Warszawa grudzień 2001r.), wizualizacji projektu oraz informacjiBIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opinii technicznych, ekspertyz i badań zgodnie zwymogami programu funkcjonalno-użytkowego,
6) przedłożenie opracowanego projektu budowlanego, inwentaryzacji budynków, projektu wykonawczegowszystkich branż, przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i opracowań towarzyszących:
a) Inspektorom Nadzoru do sprawdzeni, wskazania ewentualnych zmian lub uzupełnień i akceptacji w imieniuZamawiającego,
b) Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przezInspektorów Nadzoru,
7) opracowanie „Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych” i przedłożenie harmonogramu dozatwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru oraz Zamawiającego,
8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Etap II – faza wykonania robót budowlanych.
1) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodniez pozwoleniem na budowę, „Harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych”, obowiązującymprawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ,
2) wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych im porządkowych oraz naprawa ewentualnychuszkodzeń,
3) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru autorskiegoprojektantów, w cenie oferty,
4) zagospodarowanie terenu: uporządkowanie terenu, przebudowa ciągów komunikacyjnych, uzupełnienie iprzebudowa istniejącego oświetlenia terenu oraz terenów zielonych,
5) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dlabudynków oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiarów powykonawczych.

Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:
1) przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu doużytkowania,
2) współpraca z Inspektorami Nadzoru oraz Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 71320000, 45300000, 45100000

Całkowita wielkość lub zakres
Bez VAT 32 240 081,30 PLN

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.4.2011. Zakończenie 31.12.2012
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Wymagane wadia i gwarancje
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy 00/100 złotych).

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 80
2. termin udzielonej gwarancji na roboty budowlane. Waga 20

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.3.2011 - 12:00

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert
Data: 31.3.2011 - 12:30
Miejsce
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin,POLSKA, sala 722, VII piętro.

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: 6. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektupn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług” współfinansowanegoprzez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
19.1.2011