Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia – kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zamówienie składa się z 9 zadań.

Sygnatura: 
TP/220/03/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Sty 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zamówienie składa się z 9 zadań.
Numer ogłoszenia: 25275 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zamówienie składa się z 9 zadań..
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zamówienie składa się z 9 zadań..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.02.2012.
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WADIUM - Informacja na temat wadium: nie dotyczy
PROCEDURA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 60
• 2 - Doświadczenie - 40
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.