Świadczenie usług edukacyjnych (ocena projektów) dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie As Kompetencji nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/07/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Lut 2011 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

2011/S 23-037452
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Do wiadomości: Wojciech Bereszko
70-453 Szczecin
POLSKA
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Świadczenie usług edukacyjnych (ocena projektów) dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie As Kompetencji, nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4).
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.3.2011. Zakończenie 15.4.2011
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena całkowita. Waga 60
2. Doświadczenie. Waga 40
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/07/11
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 11.2.2011 - 12:00
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.2.2011 - 12:00
Warunki otwarcia ofert
Data: 11.2.2011 - 12:30
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin, p.010.