Usunięcie wad ujętych w protokole z przeglądu gwarancyjnego w budynkach Wydziału Biologii US przy ulicy Wąskiej 12-13 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/371/79/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Paź 2016 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Uniwersytet Szczeciński, krajowy numer identyfikacyjny 001208777, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4441151, faks 91 4441065. Adres strony internetowej: https://zp.univ.szczecin.pl Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie wad ujętych w protokole z przeglądu gwarancyjnego w budynkach Wydziału Biologii US przy ulicy Wąskiej 12-13 w Szczecinie. Numer referencyjny: TP/371/79/16 Zamówienie podzielone jest na części: Nie Główny kod CPV: 45000000-7 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP - załącznik nr 2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - tak Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt1 PZP. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów zał. do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 PZP. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium. W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu – kopia polecenia przelewu. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna – kopia dokumentu (oryginał należy złożyć w kasie Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 1, dział IX, punkt 4). Formularz ofertowy - załącznik nr 1 wraz z dołączonym kosztorysem ofertowym (pełnym, z zestawieniem materiałów) – uwaga: dokument nie podlega uzupełnieniu. Zobowiązanie do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty, a powstałych przy realizacji robót - załącznik nr 4. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat wadium 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc). Wadium może być wniesione w : • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub SKOK, z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 , 2000 r. z późniejszymi zmianami). 1.1 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać przelana na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. II/O Szczecin, nr konta:86 1240 3927 1111 0000 4099 0732,a Wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu. 2. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert). 2.1 W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy je złożyć w kasie Zamawiającego, a kopię dokumentu umieścić w kopercie z ofertą. Kasa mieści się w pokoju nr 128 w budynku administracyjnym US przy al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 - 13.30. 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a uPZP. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, d. Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przewidzianym terminie. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - nie Kryteria oceny ofert: cena - 60,gwarancja - 10, termin wykonania - 30 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: tak Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy nastąpić może w następujących sytuacjach: 1) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT od towarów i usług; 2) w przypadku wystąpienia okoliczności bezwzględnie od Wykonawcy niezależnych, powodujących, że nie jest możliwe dochowanie terminów określonych w umowie lub harmonogramie. Okoliczności, o których mowa powyżej muszą być przez Wykonawcę udowodnione na piśmie przekazanym Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym terminem, określonym w zawartej umowie lub załączonym do niej harmonogramie. Zmiana terminu nie może przekraczać 75% terminu realizacji wskazanego w umowie. W takim przypadku termin może zostać odpowiednio przedłużony o czas, jaki jest niezbędny dla wykonania obowiązku umownego; 3) w przypadku gdy zmiany dotyczą zamawiania dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, pod warunkiem że zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, oraz spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 4) w przypadku gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, zaś wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym kolejne zmiany umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy są niedopuszczalne 5) w przypadku gdy zmiana jest nieistotna w rozumieniu przepisów dotyczących zamówień publicznych, w szczególności łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPZP i zarazem jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym kolejne zmiany umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy są niedopuszczalne; 6) w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 7) w pozostałych przypadkach enumeratywnie wskazanych w art. 144 PZP Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 jest niedopuszczalna. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 03/10/2016, godzina: 10:30, Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - polski Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)