Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa książek, czasopism – w tym specjalistycznych, ulotek, plakatów, wizytówek, druków) w okresie od daty podpisania umowy do 30.04.2011 roku.

Sygnatura: 
TP/220/10/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Lut 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa książek, czasopism - w tym specjalistycznych, ulotek, plakatów, wizytówek, druków) w okresie od daty podpisania umowy do 30.04.2011 roku.
Numer ogłoszenia: 46545 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1, 22.11.00.00-4, 22.21.20.00-9.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 PLN. (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). Wadium może być wniesione w : - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub SKOK z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 , 2000 r. z późniejszymi zmianami).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin pok.009.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin pok.009.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).