Usługa przeprowadzenia badań terenowych na potrzeby pracy naukowej dotyczącej zachowań polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji

Sygnatura: 
TP/220/12/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Lut 2011 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Usługa przeprowadzenia badań terenowych na potrzeby pracy naukowej dotyczącej zachowań polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji
Numer ogłoszenia: 47035 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7, 79.31.12.00-9.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 PLN. (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). Wadium może być wniesione w : - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub SKOK z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 , 2000 r. z późniejszymi zmianami).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2011 godzina 12:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin pok. 009.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).