Przygotowanie publikacji (poradników) oraz przeprowadzenie usług doradztwa (pre-inkubacji) w projekcie Kreator innowacyjności realizowanego poprzez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/220/20/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Mar 2011 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przygotowanie publikacji (poradników) oraz przeprowadzenie usług doradztwa (pre-inkubacji) w projekcie Kreator innowacyjności realizowanego poprzez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego
Numer ogłoszenia: 54119 - 2011; data zamieszczenia: 15.02.2011
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.40.00.00-8.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2011.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kreator Innowacyjności realizowanego na postawie umowy: 4/PMKI/U/10-06.09/2010 z dnia 18 maja 2010 roku..

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przygotowanie publikacji (poradników) - w ramach 120 h doradztwa , które zamieszczone zostaną na stronie projektu w ramach doradztwa podstawowego, w zakresie:.

Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2011.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 3) Zadanie II polega na świadczeniu usług doradczych w ilości 265 h ogółem, w zakresie tematyki podanej poniżej w siedzibie zamawiającego oraz w siedzibie własnej doradcy za pośrednictwem konsultacji osobistych, e-doradztwa, konsultacji telefonicznych (przy czym doradztwo osobiste powinno stanowić ogólnie nie mniej niż 20% całkowitego czasu doradztwa - czyli 53 h..

Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2011.