Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa książek, czasopism – w tym specjalistycznych, ulotek, plakatów, wizytówek, druków) w okresie od daty podpisania umowy do 30.04.2013 roku

Sygnatura: 
TP/220/11/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Mar 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

2011/S 32-053142
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa książek, czasopism – w tym specjalistycznych, ulotek, plakatów, wizytówek, druków) w okresie od daty podpisania umowy do 30.4.2013 roku.

Kategoria usług: nr 15
Główne miejsce świadczenia usług Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Naukowe US.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
22100000, 22110000, 22212000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia):

Wymagane wadia i gwarancje
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/11/11

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 29.3.2011 - 10:00
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.3.2011 - 10:30
Warunki otwarcia ofert
Data: 29.3.2011 - 11:00
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamaówień Publicznych pok. 009, al. Papieza Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin, POLSKA.