Remont systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w DS 3 przy ulicy Kordeckiego 15 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/19/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Mar 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w DS 3 przy ulicy Kordeckiego 15 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 59531 - 2011; data zamieszczenia: 21.02.2011

ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441065

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w DS 3 przy ulicy Kordeckiego 15 w Szczecinie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.43.00-4, 35.12.00.00-1.
WADIUM
Informacja na temat wadium: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych)
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - termin wykonania - 5
• 3 - gwarancja - 5
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).