Dostawa druków na studia.

Sygnatura: 
TP/220/24/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Mar 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dostawa druków na studia
Numer ogłoszenia: 60025 - 2011;
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.90.00.00-9.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 200,00 PLN (słownie złotych: tysiąc dwieście złotych 00/100).
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin pok. 009.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin pok. 009.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).