Wykonanie usługi hotelowej w Gorzowie Wielkopolskim i Słupsku dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw –realizowanych przez Uniwersyte

Sygnatura: 
TP/220/25/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Mar 2011 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Numer ogłoszenia: 62469 - 2011
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi hotelowej w Gorzowie Wielkopolskim i Słupsku dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw -realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - projekty konkursowe.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 55.11.00.00-4, 55.13.00.00-0.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin pok.009.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie usługi hotelowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 55.11.00.00-4, 55.13.00.00-0.
Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa hotelowa w Słupsku.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 55.11.00.00-4, 55.13.00.00-0.
Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.