Dostawa samochodu typu pick-up szt. 1

Sygnatura: 
TP/220/26/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Mar 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa samocchodu typu pick-up szt. 1
Numer ogłoszenia: 64293 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY - NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.szczecin.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samocchodu typu pick-up szt. 1.
Rodzaj zamówienia: dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa samocchodu typu pick-up szt. 1.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.60.00-9.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: - 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
 INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy - załącznik nr 1. Opis oferowanego sprzętu potwierdzający, iż są spełnione wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w Rozdziale 2 SIWZ. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium.
PROCEDURA - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Sekcja Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin, pok 009.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Sekcja Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin, pok 009.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).